بیوگرافی شرکت سولار گستر

Constructional Operation of Three 7MW-Power Plant along with the 5th ِDay of FAJR with Presence of Minister of Energy