نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (آبان 1393)

نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (آبان 1393)
نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (آبان 1393)

نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (آبان 1393)
هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1394

هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1394
هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1394

هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1394
نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1395

نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1395
نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1395

نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1395
نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1395

نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی 1395
نمایشگاه اینترسولار 2017 در آلمان

نمایشگاه اینترسولار 2017 در آلمان
حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر

حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر
حضور پنل سازان خارجی در غرفه شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر

حضور پنل سازان خارجی در غرفه شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر
حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر

حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر
حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر

حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر
حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر

حضور پر بار شرکت سولار گستر البرز در نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر
غرفه ارزی سولارگستر البرز

غرفه ارزی سولارگستر البرز
حضور جناب آقای صادق زاده معاونت محترم وزیر نیرو

حضور جناب آقای صادق زاده معاونت محترم وزیر نیرو
حضور خبرنگار شبکه العالم در غرفه سولارگستر البرز

حضور خبرنگار شبکه العالم در غرفه سولارگستر البرز
حضور مدیرعامل محترم شرکت سولارگسترالبرز در سخنرانی وزیر نیرو

حضور مدیرعامل محترم شرکت سولارگسترالبرز در سخنرانی وزیر نیرو