EN

نیروگاه خورشیدی

خدمات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی احداث نیروگاه تجدید پذیر شرکت سولار گستر البرز انرژی به شرح ذیل می باشد:

 

بخش اول : مطالعات فاز صفر

تهیه طرح توجیهی اولیه احداث نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی

شرکت سولار گستر البرز جهت احداث نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی، مطالعات زیر را در فاز اول برای سرمایه گذار محترم انجام می دهد:

  • بررسی مناطق مختلف کشور با توجه به اطلس بادی و خورشیدی جهت تعیین مکان های متنخب اجرای نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی
  • محاسبه و تخمین میزان انرژي الکتریکی تولیدي نیروگاه یک مگاواتی برای شرایط آب و هوایی هر یک از محل های منتخب به تفکیک
  • بررسی اجمالی دیگر عوامل تاثیر گذار در تعیین محل نهایی نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی شامل مسائل زیست محیطی و شرایط شبکه توزیع و انتقال برق در منطقه شامل شبکه های موجود و شبکه های در دست احداث، شرکت توزیع برق مرتبط با نیروگاه، شرایط اجتماعی، بررسی تاثیر انتخاب محل بر پتانسیل­های توسعه مشتریان نیروگاه و پتانسیل توسعه نیروگاه در آینده
  • تهیه Basic Design به تفکیک نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی به ظرفیت یک مگاوات شامل تعیین تمام ویژگی ها و مشخصات فنی اجزای اصلی نیروگاه، طراحی اولیه نحوه ارتباط الکتریکال تجهیزات، سازه مکانیکال و تخمین حجم عملیات سیویل برای هر دو گزینه و دیگر موارد مرتبط جهت تکمیل LOM و تعیین زمانبندی اولیه پروژه
  • تهیه LOM  براساس Basic Design به تفکیک هر نیروگاه
  • برآورد هزینه های احداث و بهره برداری نیروگاه خورشیدی و بادی به تفکیک در مدت زمان ۵ سال و در طول مدت عمر مفید نیروگاه
  • محاسبه توجیه اقتصادی هر یک از گزینه های بادی و خورشیدی با توجه به نتایج مراحل فوق

این بخش از مطالعات به عنوان pre-Feasibility Study پروژه احداث نیروگاه تجدید پذیر( نیروگاه خورشیدی یا بادی ) تلقی شده و در فاز دوم الزامات درخواست شده توسط سانا جهت تکمیل مطالعه امکان سنجی به عنوان پیش نیاز امضای موافقت نامه اولیه احداث نیروگاه و اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی نیز باید افزوده شود که شامل موارد زیر می گردد.

موافقت‌نامه‌ي اولیه‌ي احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر

با موافقت معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی، متقاضیان دریافت پروانه‌ي احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر (اعم از نیرو گاه بادی، نیروگاه خورشیدی، برق‌آبي كوچك، زیست توده و غیره) می‌توانند به منظور تسهیل در تهیه‌ي مدارك و مستندات مورد نياز براي اخذ پروانه، «موافقت‌نامه‌ي اوّلیّه‌ي احداث نیروگاه‌های برق تجدیدپذير» را پس از بررسي صلاحيت در كميته‌ي ارزيابي توانمندي متقاضيان غيردولتي و نيز مشخص شدن ساختگاه و صدور مجوّز انجام مطالعات امكان‌سنجي، از دفتر خیصوصی‌سازی صنعت برق دریافت کنند.

* مدت اعتبار اين موافقت‌نامه يك سال از تاریخ صدور بوده و به درخواست متقاضي و در صورت تأييد شركت توانير، حداكثر براي مدت شش ماه قابل تمديد است.

* كاربرگ‌ها و مدارك مورد نياز براي صدور مجوز انجام مطالعات امكان‌سنجي به قرار زير است:

  • كاربرگ معرفي متقاضي طرح (كاربرگ الف)
  • كاربرگ معرفي ساختگاه و مشخصات كلي طرح (كاربرگ ب)
  • كاربرگ احراز توانمندي متقاضي (كاربرگ ج)

معيارها و الزاماتي که در نگارش گزارش مطالعه‌ي امکان‌سنجي بايد در نظر گرفته شود.

پروانه‌ي احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر (نیروگاه خورشیدی با نیروگاه بادی)

متقاضیان دریافت پروانه‌های احداث نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر، پس از بررسي صلاحيت در كميته‌ي ارزيابي توانمندي متقاضيان غيردولتي و نيز مشخص شدن ساختگاه و صدور مجوز انجام مطالعات امكان‌سنجي و نيز تدارك مدارک و مستندات ذيل، می‌توانند درخواست خود مبني بر صدور پروانه‌ي احداث نیروگاه برق تجدیدپذیر را به سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) ارائه کنند:

اسنادي مبني بر اجازه‌ي استفاده از زمين از مراجع ذي‌ربط؛

مجوّز زيست‌محيطي از سازمان حفاظت محيط زيست؛

تأييديه‌ي طرح اتصال به شبكه‌؛

تأييديه‌ي مطالعات امكان‌سنجي طرح از نظر طرّاحي فني نيروگاه و ميزان انرژي قابل استحصال

فرم درخواست پروانه‌ي احداث نيروگاه برق تجديدپذير (موارد اين فرم مي‌بايست تايپ شود)

مسئوليت‌ها و تعهدات دارنده‌ي پروانه‌ي احداث نيروگاه برق از منابع انرژي تجديدپذير

متقاضیان پس از تدارك تمامی مدارك و مستندات ذكرشده، اين مدارك را به همراه نامه‌ی پوششی و فرم تكميل‌شده‌ي درخواست صدور پروانه‌ی احداث نيروگاه برق تجديدپذير به سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) ارسال می‌كنند. سازمان مذكور پس از بررسی، در صورت تأیید و کامل بودن مدارک طی نامه‌ای نظر خود در این خصوص را به دفتر خصوصی‌سازی اعلام می‌كند. پس از ارسال مدارك به دفتر خصوصی‌سازی، پروانه‌ی احداث در مهلت قانونی صادر خواهد شد.

بخش دوم : مطالعات جامع 

تهیه طرح توجیهی اجرای نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی

گزارش مطالعه امکان سنجی باید در فصول جداگانه حداقل موضوعات ذیل را مورد بررسی قرار دهند:

۱- شرح پروژه:

پروژه یا نیروگاه از نظر فنی باید از جنبه هاي زیر توصیف شده باشد:

– محل سایت: شامل نقشه محل دقیق سایت، راههاي دسترسی به سایت، بررسی مسیر حمل و نقل تجهیزات، مسیر شبکه هاي برق و لوله کشی هاي نفت و گاز و امثال آن، کل یه عوارض یا مستحدثات موجود در داخل یا اطراف سایت و نظایر آنها.

– مشخصات فنی نیروگاه: شامل مشخصات فنی تجهیزات و یا فرآیندهاي انتخاب شده، نحوه اجرا یا نصب تجهیزات و ارتباط آنها با یکدیگر و نظایر آن.

-چیدمان: شامل سایت پلان نیروگاه که نحوه استقرار توربینها و سایر تجهیزات و تاسیسات نیروگاه خورشیدی  با نیروگاه بادی را نشان دهد، تخمین مساحت کل و مساحت مؤثر نیروگاه، تعیین انشعاب آب / برق / تلفن /گاز مورد نیاز در زمان احداث یا بهره برداري و نظایر آن.

۲- برآورد میزان تولید انرژي الکتریکی سالانه:

شامل بررسی اطلاعات و داده هاي موجود و مرتبط با محل ساختگاه و ارزیابی منابع انرژي، برآورد میزان انرژي الکتریکی قابل تولید سالانه از نیروگاه، تعیین پارامترهاي مؤثر در انتخاب تجهیزات (به ویژه توربینهاي بادي)و نظایر آن. در این خصوص استفاده از نرم افزارها و شیوه هاي رایج و استاندارد باعث تقویت تخمین ها و مطمئن تر شدن محاسبات خواهد شد. به عنوان مثال استفاده از براي مطالعه نیروگاه بادي توصیه می شود.

۳- طرح اتصال به شبکه:

در این فصل طرح اتصال به شبکه نیروگاه و اثرات متقابل نیروگاه و شبکه بر یکدیگر بررسی می شود. بنابراین علاوه بر ارائه طرح اتصال به شبکه، انجام بررسی ها و محاسبات ذیل نیز ضروري است:

-بررسی وضعیت شبکه هاي موجود و در دست احداث در مجاورت محل احداث نیروگاه (پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع)

-بررسی چگونگی توزیع بار بر روي پستهاي شبکه هاي انتقال و برآورد بار براي زمان بهره برداري نیروگاه

-بررسی فنی گزینه هاي پیشنهادي براي اتصال به شبکه و مقایسه اقتصادي و اولویت بندي طرحهاي پیشنهادي

-انجام مطالعات پایداري گذراي نیروگاه مورد مطالعه در حالات حداکثر بار و کم باري و هنگام بروز اتصالی بر روي خطوط مهم شبکه.

-مطالعات اتصال کوتاه به منظور محاسبه حداکثر سطح اتصال کوتاه روي شینه (bus bar) پستهاي شبکه به منظور انتخاب قدرت قطع کلیدهاي آنها.

لازم به توضیح است با توجه به اینکه تایید کننده نهایی طرح اتصال و مرجع صدور مجوز اتصال به شبکه شرکت توانیر یا شرکت برق منطقه اي ذیربط می باشد، لذا لازم است انجام این مطالعات با هماهنگی و استفاده از معیارها، اطلاعات و داده هاي مورد تایید ایشان صورت گیرد.

۴- ارزیابی زیست محیطی احداث نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی:

اثرات نیروگاه بر محیط زیست باید قبل از اجراي نیروگاه بررسی شود. اگر چه نیروگاههاي برق و رعایت (noise) تجدیدپذیر معمولا دوستدار محیط زیست هستند، لکن نکاتی نظیر سر و صدا فاصله از مناطق مسکونی، احتمال کشته شدن پرندگان در نیروگاههاي بادي، مدیریت شیرابه زباله ها و تصفیه دود خروجی در نیروگاههاي زباله و نحوه دفع پسماندها و فاضلابهاي احتمالی، بررسی ترکیب شیمیایی آب خروجی از منابع زمین گرمایی و همچنین بلا اشکال بودن محل اجراي پروژه از دیدگاه زیست محیطی از جمله مواردي هستند که در طراحی نیروگاه به توجه و دقت نیاز دارند. از آنجا که صدور مجوز محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام می شود، لذا به متقاضیان توصیه می شود این فصل از گزارش را با هماهنگی آن سازمان تهیه نمایند.

۵- بررسی اقتصادي:

پس از روشن شدن کلیه جزئیات فنی و طراحی مفهومی نیروگاه، متقاضی باید هزینه ها و درآمدهاي پروژه پیشنهادي خود را به روشهاي معمول و استاندارد اقتصاد مهندسی محاسبه نموده و توجیه پذیري اقتصادي طرح را اثبات نماید. اگر چه نرخ خرید برق وزارت نیرو از نیروگاههاي تجدیدپذیر قبلا تعیین شده است و نتایج بررسی اقتصادي پروژه، این نرخها را تغییر نخواهد داد، لکن از اجراي پروژه اي که توجیه اقتصادي ندارد جلوگیري خواهد شد.

تحلیل اقتصادي اجرا و احداث نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی باید شامل بررسی و تفکیک هزینه هاي سرمایه گذاري، تعمیرات و نگهداري، سرمایه در گردش و میزان درآمد سالانه در طول عمر نیروگاه، محاسبه ارزش حال، نرخ و دوره بازگشت سرمایه و نظایر آن می باشد.

۶- برنامه زمان بندي اجرای نیروگاه خورشیدی یا نیروگاه بادی:

در پایان گزارش مطالعه امکان سنجی باید برنامه زمان بندي اجراي پروژه ارائه شود. این برنامه زمان بندي در مراحل بعدي از جمله هنگام صدور پروانه احداث و انعقاد قرارداد خرید برق مورد استناد قرار خواهد گرفت. زمان شروع در برنامه زمان بندي زمان انعقاد قرارداد خرید برق و کل مدت آن شامل سه دوره ذیل خواهد بود:

-دوره پیشبرد (شامل فعالیتهاي مقدماتی نظیر عقد قراردادهاي پیمانکاري جهت خریدتجهیزات یا اجراي پروژه و قطعی کردن نحوه تامین مالی)

-دوره احداث نیروگاه (از آغاز فعالیتهاي اجرایی تا راه اندازي نیروگاه)

– دوره بهره برداري (بعد از راه اندازي نیروگاه)

فاز سوم پروژه پس از دریافت پروانه احداث نیروگاه و بر اساس تصمیم کارفرما و ارجاع سفارش به شرکت سولار گستر البرز مطابق نتایج مطالعات فوق انجام می پذیرد که شامل مراحل طراحی تفصیلی مهندسی و اجرا ، نصب و راه اندازی نیروگاه می باشد.

شایان ذکر است شرکت سولار گستر البرز در دوره بهره برداری بعنوان پیمانکار، توانایی ارائه خدمات به کارفرما را نیز خواهد داشت.

مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه های تجدید پذیر

در مواجهه با افزایش جهانی مصرف انرژی و نگرانی های مرتبط با آن و تمرکز بر روی پایداری انرژی ، استفاده از انرژی های تجدید پذیر در رأس سیاست های اکثر کشور های دنیا قرار گرفته است. شرکت سولار گستر البرز با بهره گیری از دانش روز ، توانایی امکان سنجی پروژه های تجدید پذیر در مناطق مختلف داخل و خارج از کشور را دارا بوده و با توجه به خصوصیات منطقه پاسخگوی سوالات اساسی شرایط امکان پذیری و میزان صرفه اقتصادی احداث نیروگاه تجدید پذیر در منطقه مورد نظر خواهد بود. در این راستا با توجه به شرایط منطقه ، امکانات ، زیر ساخت ها ، حجم سرمایه گذاری و پتانسیل بازار های فروش رقیب به منظور تولید انرژی منابع مختلف تجدیدپذیر مورد بررسی قرار می گیرد و مزایا و معایب هر تکنولوژی از نقطه نظر فنی مطرح می گردد.

امکان سنجی اولیه براساس نوع پروژه شامل موارد زیر است:

۱-بررسی موقعیت محل ، شرایط خاک منطقه و دسترسی به زمین های مناسب ، نوع سازه ساختمان و یا محل نصب سیستم نیروگاهی ( مکان یابی )

۲-بررسی تکنولوژی های در دسترس با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات منطقه

۳-بررسی مزایا و معایب روش های مختلف تامین انرژی با توجه به شرایط محل پروژه

۴-در صورت امکان معرفی بیش از یک تکنولوژی مناسب در آن منطقه

۵-بررسی اثرات زیست محیطی

۶-بررسی مجوز های مورد نیاز

پس از انتخاب نوع نیروگاه ، امکان سنجی با تحلیل کلیه جزئیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت که در بردارنده موارد زیر می باشد;

۱-طراحی شامل تهیه LOM ، Basic Design و Sizing

۲-محاسبه و تخمین میزان انرژی الکتریکی تولیدی بر اساس نوع نیروگاه

۳-برآورد هزینه پروژه (ساخت و ساز ، نصب ، تعمیر و نگهداری و …)

۴-برآورد مالی پروژه شامل جریان نقدینگی ، برگشت سرمایه ، نقطه سر به سر و ارزش خالص فعلی (NPV)

۵-تحلیل ریسک (اقتصادی ، فنی ، ایمنی ، زیست محیطی و …)

۶-محاسبات میزان کاهش آلایندگی های زیست محیطی ناشی از احداث نیروگاه

۷-بررسی تسهیلات و مشوق های دولتی

۸-سایر پیشنهادات که در هر سازمانی با توجه به الزامات و سیاست های سازمان متفاوت خواهد بود.