سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

اجرای سامانه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت 2.5 مگاوات در استان کاشان

0 تومان