سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

اجرای سامانه پارکینگی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه با ظرفیت ۵ کیلووات در جنوب کرمان

اجرای پارکینگی برای مدد جویانی که فضای کافی و مستحکم برای اجرا بر روی زمین یا سقف نداشته اند و نیروگاه به صورت پارکینگی اجرا شد
0 تومان