سولار گستر سولار گستر سولار گستر سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

نیروگاه خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق گیلان

اجرای ۱۳۰ سامانه نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه با ظرفیت ۱ کیلوات توزیع برق گیلان
0 تومان