سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

121 نیروگاه 5 کیلوواتی متصل به شبکه استان قزوین

طراحی،تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان قزوین
0 تومان