سولار گسترالبرز سولار گسترالبرز سولارگسترالبرز سولارگسترالبرز

125 نیروگاه 5 کیلوواتی متصل به شبکه استان مرکزی

طراحی،تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی نیروگاه های ۵ کیلوواتی متصل به شبکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی
0 تومان